VELICE VÁS PROSÍME PŘED ODESLÁNÍM BALÍKU ZPĚT V RÁMCI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNŮ O PŘEDCHOZÍ KONTAKTOVÁNÍ NA EMAILU info@tajemnybalicek.cz, KDE VÁM BUDOU SDĚLENY BLIŽŠÍ INFORMACE A POSTUP PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Reklamační podmínky

V případě koupě zboží spotřebiteli (tj. fyzickými osobami mimo rámec jejich podnikatelské činnosti se uplatní následující reklamační podmínky):

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Reklamaci je nezbytné uplatnit prioritně e-mailem na adresu info@tajemnybalicek.cz nebo zasláním na adresu

Gadgets House s.r.o.
Do Čertous 2634/7
logistický park P3, Hala H1 – boční vchod č. 6
Praha 20
19300

Je nutné také vyplnit formulář, který je nedílnou součástí pro uplatnění reklamace: www.reklamacniformular.cz. Při uplatnění reklamace musí být prodávajícímu zaslán stručný popis vady umožňující prodávajícímu vadu posoudit. Prodávající si může vyžádat pro účely posouzení oprávněnosti reklamace zaslání zboží na adresu prodávajícího.

Prodávající je povinen reklamaci kupujícího přezkoumat do nejpozději do 7 pracovních dnů ode oznámení o vadě učiněném dle předchozího odstavce. V této lhůtě je prodávající rovněž povinen informovat kupujícího o možném způsobu řešení jeho reklamace. Pokud bude pro účely posouzení reklamace nezbytné vyjádření dodavatele prodávajícího, může být shora uvedená lhůta 7 pracovních dnů přiměřeně prodloužena. O způsobu vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky, popř. jiným způsobem dohodnutým mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, je prodávající povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů. Kupující tímto bere na vědomí, že pro vyřízení reklamace si prodávající může vyžádat originál záručního listu a dále doručení reklamovaného zboží na adresu kupujícího. V takovém případě začíná lhůta 30 dnů běžet od doručení shora uvedeného na adresu kupujícího. Jednotlivé nároky kupujícího z oprávněné reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Záruční lhůta na dodané zboží se sjednává v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od dne dodání zboží.

V případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku (tj. není fyzickou osobou nepodnikatelem), řídí se podmínky uplatňování vad ze záruky a záruční doby příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 1829 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Prodávajícím bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání.

VZORY Smluv:

vzor-odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy-706

vzor-reklamace-pro-nesplneni-jakosti-pri-prevzeti-vady-vyrobku-707

vzor-uplatneni-prava-z-vadneho-plneni-reklamace-104698-708

Jako adresu uveďte:

Gadgets House s.r.o.
Do Čertous 2634/7
logistický park P3, Hala H1 – boční vchod č. 6
Praha 20
19300

Je nutné také vyplnit formulář, který je nedílnou součástí pro uplatnění práva: www.reklamacniformular.cz